Algemene voorwaarden

Van: FullTank B.V. en FullTank Offroad Distrifuel B.V.

ARTIKEL 1  Definities

FT: alle voormelde besloten vennootschappen, de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, vervoerder, dienstverlener, opdrachtnemer;
Wederpartij: de wederpartij van FT, de koper, de opdrachtgever;
Vervoerder: degene die de logistieke diensten verzorgt;
Afzender: de persoon alwaar de zaken worden opgehaald;
Ontvanger: de geadresseerde of (mede)bewoner, dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres, aan wie de vervoerder de zaken dient af te leveren;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen FT en wederpartij.

ARTIKEL 2  Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen FT en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FT, voor de uitvoering waarvan door FT van diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien FT met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Naast deze voorwaarden gelden met betrekking tot binnenlands vervoer: de Algemene Vervoerscondities 2002 (kortheidshalve AVC) en met betrekking tot grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden over de weg: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (kortheidshalve CMR-Verdrag), voorzover in deze voorwaarden hiervan niet wordt afgeweken;

2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

ARTIKELAanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van FT, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3 Overeenkomsten waarbij FT partij is, gelden eerst als gesloten nadat FT schriftelijk een order/bestelling van wederpartij heeft aanvaard, dan wel de feitelijke levering af magazijn FT van de verkochte goederen door FT aan wederpartij heeft plaatsgevonden, dan wel de feitelijke opslag plaatsvindt;

3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum;

3.5 De verkoopprijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering franco, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.6 FT mag tot 2 maanden na de uitvoering van de overeenkomst prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en het moment van de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijsverhoging van meer dan 5% heeft plaatsgevonden;

3.7 FT is gerechtigd ieder jaar haar prijzen c.q. kortingen op de adviesprijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

3.8 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.9 FT kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 4  Levering

4.1 Levering geschiedt door FT, tenzij partijen anders overeenkomen;

4.2 Indien FT voor levering zorgdraagt, geschiedt dat steeds aan het bij FT laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres van wederpartij;

4.3 FT is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan wederpartij plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

4.4 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat FT deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Wederpartij is verplicht bij aankomst direct gelegenheid tot lossing te geven in een daartoe voor het product geschikte installatie;

4.5 Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is FT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen één (1) maand afneemt, blijft wederpartij de verkoopprijs alsmede alle aanvullende kosten verschuldigd, waaronder in ieder geval transport- en opslagkosten, en is FT gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt, is FT gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die FT bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van wederpartij;

4.6 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt FT steeds rembourskosten in rekening bij wederpartij;

4.7 Indien FT een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij FT schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren;

4.8 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van FT, zodanig dat FT in staat is om de levertijd aan te houden;

4.9 Indien FT gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan FT ter beschikking heeft gesteld;

4.10 Overschrijding van de levertijd geeft wederpartij nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen, noch om zijnerzijds enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen;

4.11 FT is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. FT is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren;

4.12 Op de plaats van levering vastgestelde maten en gewichten zijn bindend indien wordt geleverd over een geijkte meter met bondruksysteem of een hiermee vergelijkbaar systeem. In andere gevallen zijn de maten en gewichten van de afleverende installatie maatgevend. Wederpartij is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en de goederen voor eigen rekening te laten meten en/of wegen;

4.13 Aanduidingen van wederpartij met betrekking tot de maximale inhoud van- en het vloeistofpeil in zijn tanks, alsmede de aard van het daarin aanwezige product, worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van wederpartij. Ook de eventuele schade, het verloren gaan van afgeleverd product daaronder begrepen, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken, overvulbeveiliging, peilschaal of andere voorzieningen om te kunnen lossen dan wel peilen, komt voor rekening van wederpartij, evenals het ontbreken van een KIWA-installatiecertificaat.

ARTIKELBruikleen/Huur

5.1 Emballage is in de verkoopprijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen;

5.2 Emballage, die niet in de prijs is begrepen, maar waar bijvoorbeeld statiegeld voor in rekening wordt gebracht, wordt in bruikleen verstrekt en blijft derhalve eigendom van FT;

5.3 Emballage waarvoor geen statiegeld wordt berekend wordt in beginsel niet teruggenomen, tenzij anders is overeengekomen. Emballage waarvoor statiegeld in rekening is gebracht, wordt slechts door FT teruggenomen en gecrediteerd indien deze tijdig, compleet, zich naar het oordeel van FT in goede staat bevindend en franco door wederpartij aan FT wordt geretourneerd op het door FT op te geven adres;

5.4 Alle door FT in bruikleen of huur(koop) verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door FT geleverde producten;

5.5 Direct bij of na aflevering dient wederpartij zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties;

5.6 Wederpartij is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties deugdelijk te laten onderhouden door een daartoe bevoegde deskundige. Alle kosten van gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van wederpartij;

5.7 Indien wederpartij in strijd handelt met zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de voorgaande artikelleden, heeft FT het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is wederpartij verplicht om de ter beschikking gestelde materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg aan FT ter beschikking te stellen op een door FT op te geven plaats, onverminderd het recht van FT op schadevergoeding.

ARTIKELModellen, afbeeldingen

6.1 De in aanbiedingen, advertenties of prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

6.2 Is aan wederpartij een monster of afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

ARTIKELOnderzoek, reclames

7.1 Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de afleverbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 24 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

7.2 Eventuele tekorten behoren eveneens binnen 24 uur na levering schriftelijk aan FT te worden gemeld;

7.3 Ondertekening door wederpartij van de afleverbon is tevens het bewijs dat de aflevering correct heeft plaatsgevonden. Bij afleveringen tijdens de afwezigheid van wederpartij dienen eventuele reclames met betrekking tot de wijze van aflevering binnen 24 uur schriftelijk bij FT bekend te zijn gemaakt.

7.4 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum;

7.5 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt wederpartij geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

7.6 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van FT. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;

7.7 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
– afwijkingen in kleur, gewicht, maat, dan wel aantal liters c.q. eenheden van minder of meer dan 10%;
– de in aanbieding, advertenties of prijslijsten vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
– natuurlijke oneffenheden;

7.8 Een klacht wordt doorgeleid aan de fabrikant, aangezien de fabrikant instaat voor de deugdelijkheid van de verkochte zaak. De fabrikant zal de klacht onderzoeken en bepalen of de klacht gegrond is;

7.9 Indien een klacht gegrond is, zal FT het geleverde herstellen of vervangen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. FT is gerechtigd in plaats van herstel of vervanging van het geleverde wederpartij te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag. FT is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in artikel 15 van deze voorwaarden.

ARTIKELBetaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na factuurdatum op een door FT aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

8.2 In afwijking van hetgeen omtrent betaling mocht zijn overeengekomen, heeft FT het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde producten en/of vooruitbetaling te verlangen;

8.3 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

8.4 Indien wederpartij meerdere financiële verplichtingen jegens FT heeft of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen bij verzuim van wederpartij ten aanzien van één (1) van de vorderingen, alle andere vorderingen, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn;

8.5 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van wederpartij, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van FT op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

8.6 FT is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;

8.7 Betaling dient aan FT te geschieden, tenzij FT haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal FT wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

8.8 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;

8.9 Wederpartij zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die afnemer op FT pretendeert. Evenmin zal wederpartij op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.

ARTIKEL Incassokosten

9.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De incassokosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 350,00;

9.2 Indien FT hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

ARTIKEL 10  Pandrecht

10.1 Bij niet-tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens FT, is wederpartij verplicht om, in geval de door FT geleverde goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, op eerste daartoe strekkend verzoek al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens die derden aan FT te verpanden tot zekerheid van al hetgeen FT nog van wederpartij te vorderen heeft;

10.2 Ter voldoening aan deze verplichting verpandt wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit de verplichting voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra wederpartij in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens FT, is FT bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen;

10.3 Wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op FT eerste daartoe strekkend verzoek onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door FT geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen;

10.4 Indien wederpartij na sommatie door FT in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintig procent van de openstaande vordering van FT op wederpartij, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijf procent van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van FT om daarnaast nakoming te vorderen.

ARTIKEL 11  Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door FT geleverde zaken blijven eigendom van FT totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met FT gesloten overeenkomsten is nagekomen;

11.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht FT zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

11.4 Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan FT;

11.5 Door FT geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet zonder instemming van FT worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

11.6 Voor het geval dat FT haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan FT of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FT zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 12  Opschorting en ontbinding

12.1 FT is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst FT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

12.2 Voorts is FT bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van FT op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien FT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

12.4 FT behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13  Annulering

13.1 Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met FT tot stand is gekomen en voordat FT aan wederpartij heeft geleverd deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

13.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden;

13.3 Speciaal voor wederpartij ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden;

13.4 Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan FT heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 10% en de vrachtkosten zorg gedragen.

ARTIKEL 14  Garantie

14.1 De door FT geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

14.2 Deze garantie is beperkt tot:
– productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
– leveringen aan wederpartijen binnen de EU;
– tot vervanging of reparatie van de zaak;
– tot de fabrieksgarantie tenzij anders is overeengekomen.

14.3 Deze garantie vervalt:
– bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een wederpartij of een derde aan of van het geleverde;
– bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;

14.4 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

ARTIKEL 15  Aansprakelijkheid

15.1 Indien FT aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van FT te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

15.2 FT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

15.3 FT is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door FT geleverde producten, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door FT geleverde product, tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek;

15.4 FT is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

15.5 FT is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde;

15.6 Wederpartij vrijwaart FT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;

15.7 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is FT nimmer aansprakelijk;

15.8 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is FT nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij FT bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij FT steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

15.9 Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij FT niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

15.10 Indien FT instemt met een retourzending, is FT gerechtigd hiervoor behandelingskosten ad 15% van de factuurwaarde in rekening te brengen;

15.11 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FT of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 16  Risico-overgang

16.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

ARTIKEL 17  Vervoer en dienstverlening

17.1 Indien FT voor vervoer, verzending of opslag van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van wederpartij, op een door FT te bepalen wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

17.2 De prijzen van de logistieke diensten omvatten in ieder geval niet:
– in/uitklaringskosten;
– BTW.;
– heffingen, waaronder tol;
– invoerrechten;
– voorschotprovisie;
– ferrykosten;
– kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten;
– dieselolietoeslagen;
– currencytoeslagen;
– toeslagen voor extra laad- en losadressen;
– verzekeringen;
– opslagkosten.

Deze kosten worden, indien zij zijn gemaakt, afzonderlijk in rekening gebracht bij wederpartij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

17.3 De prijzen zijn berekend op goed te bereiken respectievelijk te berijden plaatsen. De vervoersplicht van FT gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het door haar gekozen vervoersmiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport heeft wederpartij zorg te dragen. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, dan heeft vervoerder c.q. FT het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten;

17.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door vervoerder te bepalen volgorde, waarbij capaciteit van het aan vervoerder ter beschikking staande apparaat en de graad van de bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdrachten. Vervoerder is vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij bepaaldelijk daaromtrent iets nader is overeengekomen;

17.5 De afzender c.q. wederpartij is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de zaken moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de vervoerder te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen;

17.6 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de vervoerder is uitgegaan van de door wederpartij of afzender verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de vervoerder kenbaar behoorde te zijn;

17.7 Vervoerder zal, indien mogelijk, zijn vrachtwagens tijdens de overnachting zoveel mogelijk parkeren op een parkeerplaats waar meerdere vrachtwagens geparkeerd staan en waar een tankstation aanwezig is. De zorgplicht van vervoerder gaat uitdrukkelijk niet verder, ook niet indien derden anders zijn overeengekomen of indien buitenlandse assuradeuren een ruimere zorgplicht uitdrukkelijk eisen;

17.8 Wederpartij vrijwaart vervoerder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;

17.9 Vervoerder zal de bedragen, die als rembours op de zaak drukken, bij aflevering van de zending van de ontvanger innen en indien overeengekomen vervolgens aan wederpartij afdragen. Vervoerder is gerechtigd de kosten van vervoer in mindering te brengen op de ontvangen gelden;

17.10 Indien een ontvanger weigert de zending, welke onder rembours wordt aangeboden, in ontvangst te nemen of het bedrag dat op de zaak drukt weigert te betalen, zal de vervoerder de zending retour nemen en afleveren bij de afzender of wederpartij op kosten van wederpartij;

17.11 Vervoerder is gerechtigd zaken, gelden en documenten, deze laatste in de ruimste zin des woords jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, terug te houden voor rekening en risico van wederpartij tot alle opeisbare vorderingen van FT of vervoerder zijn voldaan of wel bij doorzending der goederen het verschuldigde bedrag onder rembours te ontvangen en te verrekenen;

17.12 Alle zaken, documenten en gelden, welke vervoerder uit hoofde van en met welke bestemming ook, onder zich heeft of zal krijgen, strekt vervoerder tot vuistpand voor alle vorderingen, welke vervoerder ten laste van wederpartij heeft of mocht krijgen;

17.13 Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het vuistpand op de bij de Wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands;

17.14 Vervoerder kan desgevraagd het vuistpand doen vervangen door een uitsluitend te zijner beoordeling staande of gelijkwaardige of meer omvattende zekerheid;

17.15 Wederpartij kan zich nimmer tegenover vervoerder beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.

ARTIKEL 18  Overmacht

18.1 FT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;

18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FT niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FT, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij FT of haar toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, stormschade, extreme weersomstandigheden, overstromingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, boycot, vernielingen en andere stagnaties binnen het bedrijf van FT, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van FT niet verlangd kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te leveren, worden daaronder begrepen;

18.3 FT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat FT haar verbintenis had moeten nakomen;

18.4 FT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten tot een door haar te bepalen tijdstip dan wel de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan wederpartij;

18.5 Voor zoveel FT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 19  Indeplaatsstelling

19.1 Zowel ter zake de met wederpartij gesloten overeenkomst als ter zake de uitvoering van die overeenkomst, is FT gerechtigd een ander in haar plaats te stellen;

19.2 Wederpartij geeft FT reeds nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling;

19.3 De indeplaatsstelling komt tot stand zodra FT, mede namens degene die in haar plaats wordt gesteld, wederpartij schriftelijk daarvan in kennis heeft gesteld.

ARTIKEL 20  Auteursrechten

20.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt FT zich de rechten en bevoegdheden voor die FT toekomen op grond van de Auteurswet;

20.2 Alle door FT verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van FT, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van FT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

ARTIKEL 21  Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

ARTIKEL 22  Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van FT is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft FT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 23  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen FT en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 24  Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Utrecht op 23 december 2020 onder nummer 23064393.